Ads

یکی از نامزدهای نامطلوب ریاست جمهوری در تاریخ آمریکا، به سمت کاخ سفید دامن میزند. آیا می توانید دونالد تامپف از دشمنان سیاسی خود در این بازی اکشن دیوانه اجتناب کنید؟